Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu blackfoodmarket.cz (dále jen „Internetový obchod“) provozovaného společností Black food market s.r.o., se sídlem Petřínská 1072/2, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČO: 143 51 056, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Česká republika, oddíl C, vložka 41961 (dále jen „Prodávající“), pro nákup zboží v Internetovém obchodě (dále jen „VOP“).

1.                 Úvodní ustanovení – popis, změny obchodních podmínek

1.1.             Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím Internetového obchodu kupuje anebo hodlá zakoupit u Prodávajícího zboží nabízené v Internetovém obchodě.

1.2.             Tyto VOP se vztahují na případy, kdy Zákazník je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a výslovně se tedy neužijí v situaci, kdy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat zboží přes Internetový obchod, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

1.3.             Pro případ uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Podnikatelem se nad rámec sjednané kupní smlouvy užijí obdobně pouze ustanovení v čl. 1, 2, 3, 6.14, 6.15, 6.16, 7, 8, 9, 10.

1.4.             U konkrétní nabídky zboží Prodávajícího propagovaného na Internetovém obchodu mohou být uvedena ujednání odchylující se od VOP. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.5.             Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je Prodávajícím archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.6.             Prodávající může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Prodávající informuje Zákazníky o změně VOP na Internetovém obchodě, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

2.                 Uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem

2.1.             Prodávající na Internetovém obchodě propaguje zboží, a to včetně hodnoty nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2.             Možnost uzavření Smlouvy na zboží Prodávajícího za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Internetovém obchodě a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na Internetovém obchodě.

2.3.             Pro účely objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář na Internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)                objednávaném zboží, které Zákazník vložil do elektronického nákupního košíku na Internetovém obchodě,

b)                způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „Objednávka).

2.4.             Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Prodávajícímu, a proto zaručuje následující:

a)                je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b)                pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Internetovém obchodě takové zboží, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c)                 veškeré údaje, které poskytuje Prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d)                zaplacením ceny za Objednávku neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Objednávky,

e)                se před zahájením užívání Internetového obchodu důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

2.5.             Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a adresu, na kterou mu bude Objednávka doručována, a případně sdělí informace důležité pro předání Objednávky. Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 50,- Kč (včetně DPH), není-li na Internetovém obchodě uvedeno jinak, bez poplatku za dopravu. Váhový limit na Objednávku je 0,2kg.

2.6.             Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které v Objednávce uvedl. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné.

2.7.             Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud k potvrzení ze strany Zákazníka nedojde, považuje Prodávající příslušnou Objednávku za neplatnou.

2.8.             Kupní Smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká akceptací Objednávky Zákazníka ze strany Prodávajícího, která je zaslána bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.9.             V případě, že Objednávka obsahuje alkoholické nápoje či jiné zboží, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, je Prodávající oprávněn prověřit věk Zákazníka před uzavřením Smlouvy. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Prodávající oprávněn neuzavřít se Zákazníkem Smlouvu.

2.10.           Následně Prodávající doručí Objednávku Zákazníkovi. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka také jeho zástupce či jiná fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Prodávajícího předává, věrohodně prokáže svou totožnost. V případě, že Objednávka obsahuje zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, a to buď na základě právních předpisů nebo pokud je tak určeno ze strany Prodávajícího, je osoba přebírající Objednávku (i Zákazník) povinna vždy věrohodně prokázat osobě pověřené prodávajícím k předání Objednávky svůj věk; pokud osoba přebírající Objednávku (i Zákazník) neprokáže, že již dosáhla věku 18 let, nebude jí zboží předáno a případná uhrazená cena takového zboží bude Zákazníkovi vrácena způsobem, kterým byla uhrazena, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.11.           Fakturu obsahující základní údaje Smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Zákazník e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvede v Objednávce, nebo formou odkazu ke stažení faktury v elektronické podobě, s čímž Zákazník souhlasí.

2.12.           Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití Internetového obchodu.

2.13.           Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

2.14.           Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Internetovém obchodu. Změna Objednávky po jejím dokončení, resp. po uzavření Smlouvy, je možná pouze, pokud Prodávající telefonicky či jinak kontaktuje Zákazníka s tím, že objednané zboží již není dostupné.

3.                 Cena Objednávky a platební podmínky

3.1.             Kupní cena vč. DPH odpovídá ceně uvedené na Internetovém obchodě v okamžiku Objednávky a je dále specifikována v potvrzujícím e-mailu, zaslaném Zákazníkovi po provedení Objednávky.

3.2.             Kupní cenu se Zákazník zavazuje uhradit podle vybraného způsobu platby při Objednávce. Způsob úhrady spolu s platebními údaji je specifikován v Objednávce a v potvrzujícím e-mailu. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího, nebo kdy je částka uhrazena v hotovosti přímo Prodávajícímu, nebo osobě jí pověřené.

3.3.             V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Zákazník zvolí v Objednávce. Náklady na dopravu uvede Prodávající při výběru způsobu dodání v Internetovém obchodě a budou hrazeny spolu s cenou zboží. V případě opakovaného doručování, které způsobí Prodávajícímu zvýšení nákladů na dopravu, je povinen Zákazník uhradit v plné výši i tyto zvýšené náklady, neurčí-li Prodávající, že zvýšené náklady nepožaduje.

3.4.             Uhradit kupní cenu zboží Prodávajícímu je možné:

  1. platební bránou GoPay (online platba),

  2. platbou na dobírku

Úhrada prostřednictvím platební brány, jakož i uchovávání platebních údajů jsou zprostředkovávány obvyklým způsobem prostřednictvím poskytovatelů platebního styku.

3.5.             Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.6.             Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, a to zejména v případě, kdy Zákazník objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího či pochybení personálu Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to i poté, co Zákazník obdržel e-mail potvrzující jeho Objednávku, o čemž Prodávající Zákazníka bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

f)                 cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);

g)                 u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

h)                sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

3.7.             V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Zákazník povinen kontaktovat Prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

3.8.             Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit Smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Zákazník informován.

4.                 Reklamace zboží

4.1.             Zákazník je povinný předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit (reklamovat) Prodávajícímu. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadlá expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí Zákazník zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Prodávajícího předala.

4.2.             Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany Prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Prodávající dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí.

4.3.             V případě pozdější reklamace zboží, se Zákazník spojí s Prodávajícím buď prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailem. Pro posouzení reklamace může Prodávající požadovat po Zákazníkovi prokázání vady, obvykle zasláním fotodokumentace vady zboží.

5.                 Odstoupení od Smlouvy

5.1.             V souladu s ustanovením § 1829 OZ má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Prodávajícího předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu nebo prohlášením zaslaným na e-mailovou adresu hello@blackfoodmarket.cz ,  identifikovat zboží a případnou vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušného odstoupení od Smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. K odstoupení od Smlouvy je možné též využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na Internetovém obchodě.

5.2.             Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem kterým je obdržel. Prodávající vrátí Zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodávajícího, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.3.             Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.4.             V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) OZ odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze - např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

5.5.             Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím tím, že Prodávající Zákazníkovi stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od Smlouvy odstupuje. Pokud Zákazník zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího.

6.                 Odpovědnost a záruky

6.1.              Výskyt vady je zákazník povinen oznámit Prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží.

6.2.              Pokud je na obalu zboží vyznačena doba použitelnosti, nebo trvanlivosti, platí tato doba jako doba záruční.

6.3.              Reklamované zboží může Zákazník zaslat výhradně na adresu: Petřínská 1072/2, 326 00 Plzeň.

6.4.              Zákazník není oprávněn zaslat zboží na dobírku, Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku.

6.5.              Při reklamaci Prodávající vystaví reklamační protokol, kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení. Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejdéle do 30 dnů.

6.6.              Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, s výjimkou případů, kdy případnou vadu zboží nebylo možné odhalit bez změny stavu zboží (zejm. pak bez porušení obalu).

6.7.              Zkonzumoval či spotřeboval-li Zákazník zboží, nebo jeho část, ještě před objevením vady, má Prodávající nárok na náhradu ceny zboží do výše, ve které měl Zákazník z použití věci prospěch.

6.8.              Prodávající odpovídá za všechny vady zboží, které má při převzetí Zákazníkem, nebo které se projeví v průběhu záruční doby. Tato odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením, mechanickým poškozením, nesprávným skladováním nebo použitím. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání či skladování, případně která vznikla konzumací osobou či zvířetem, pro kterou zboží nebylo určeno.

6.9.             Při podstatném porušení kupní smlouvy má zákazník tato práva:

a)            odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta),

b)            odstranění vady opravou věci,

c)             přiměřená sleva z kupní ceny,

d)            odstoupení zákazníka od smlouvy.

6.10.           Volbu konkrétního řešení reklamace provede Zákazník nejpozději současně s uplatněním reklamace. Pokud Zákazník nesdělí Prodávajícímu výběr svého práva z vady zboží současně s uplatněním reklamace, má Zákazník práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy.

6.11.           Provedenou volbu konkrétního práva není Zákazník oprávněn měnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.12.           Při nepodstatném porušení má Zákazník tyto práva

c)         odstranění vady opravou,

d)         přiměřená sleva z kupní ceny.

6.13.           Neodstraní-li Prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může Zákazník od Smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy.

6.14.           Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo na základě okolností na straně Zákazníka.

6.15.           Zákazník bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Internetového obchodu. Prodávající nenese ani odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Internetového obchodu ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

6.16.           Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Prodávajícího anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

7.                 Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.             Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Internetový obchod (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat Internetový obchod výhradně pro svou potřebu, a dále se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod.

7.2.             Přístup a užití Internetového obchodu ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

7.3.             Zákazník není oprávněn při užití Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4.             Zákazník užívá Internetový obchod na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie na Internetovém obchodu jsou pouze ilustrativní.

7.5.             Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Internetovém obchodu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Internetový obchod, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

7.6.             Veškeré informace zveřejňované na Internetovém obchodu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Prodávajícího, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Prodávající se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Internetovém obchodu je nezávadný.

7.7.             Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Internetovému obchodu.

7.8.             Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) OZ.

8.                 Ochrana osobních údajů a  souhlas se zpracováním

8.1.             Zpracování osobních údajů Zákazníků nebo jejich kontaktních osob, pracovníků či jiných zástupců ze strany Prodávajícího probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění́ pozdějších předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího se nachází v příslušných zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde: [•]

9.                 Doručování a převzetí

9.1.             Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je obvykle doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

9.2.             Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10.              Závěrečná ustanovení

10.1.           Smlouva stejně jako veškeré vztahy související s užitím Internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím je místně příslušným soudem soud podle sídla prodávajícího.

10.2.           V případě jakýchkoli připomínek či stížností je Zákazníkovi k dispozici zákaznická podpora po telefonu či emailem. V případě sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na internetových stránkách České obchodní inspekce.

10.3.           Prodávající je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

10.4.           Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

11.              Kontaktní údaje zákaznické podpory:

  • Internetový obchod: www.blackfoodmarket.cz
  • Zákaznická telefonická linka:+ 420 [•]
  • Email zákaznické podpory: hello@blackfoodmarket.cz

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem
1.1. 2023